shell
antenna1
antenna2
body
eye1
eye2
smile
smileblock
antenna3
antenna4
body2
eye3
eye4
eye5
eye6
body3
shell bottom
spot1
spot2
spot3
spot4
spot5
swirl1
swirl2
swirl3
swirl4
body4
body5
body6
bottom1
bottom2
bottom3
bottom4
bottom5
bottom6